Language of document :

Odvolanie podané 30. apríla 2019: Fabio De Masi, Yanis Varoufakis proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 12. marca 2019 vo veci T-798/17, Fabio De Masi, Yanis Varoufakis/Európska centrálna banka (ECB)

(vec C-342/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolatelia: Fabio De Masi, Yanis Varoufakis (v zastúpení: Professor Dr. A. Fischer-Lescano, univerzitný profesor)

Odporkyňa v odvolacom konaní: Európska centrálna banka

Návrhy odvolateľov

1.    Zrušiť v celom rozsahu rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-798/17 a vyhovieť žalobe na prvom stupni.

2.    Zaviazať odporkyňu na náhradu trov konania v súlade s článkom 184 v spojení s článkom 137 a nasl. Rokovacieho poriadku Súdneho dvora.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

V konaní na prvom stupni odvolatelia žiadali v súlade s článkom 263 ods. 4 ZFEÚ o zrušenie rozhodnutia ECB zo 16. októbra 2007, ktorým im bol zamietnutý prístupu k dokumentu z 23. apríla 2015 nazvanému „Odpovede na otázky týkajúce sa výkladu článku 14.4 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky“.

Na podporu bodu 1 návrhu odvolania odvolatelia uvádzajú štyri odvolacie dôvody:

1.    Nezohľadnenie zásady transparentnosti v primárnom práve zakotvenej v článku 15 ods. 1 ZFEÚ, v článku 10 ods. 3 ZEÚ a v článku 298 ods. 1 ZFEÚ, ako aj v článku 42 Charty základných práv Európskej únie. Napadnutý rozsudok nezohľadňuje skutočnosť, že kritérium pre transparentnosť nevyplýva iba zo sekundárneho práva, ale že toto sekundárne právo musí byť vykladané vo vzťahu k transparentnosti v súlade s primárny právom. Týmto sa Všeobecný súd protiprávne vzdáva súdnej kontroly vo vzťahu k transparentnosti.

2.    Nezohľadnenie významu povinnosti odôvodnenia a štandardov, ktoré v tejto súvislosti zaviedol Súdny dvor Európskej únie (Súdny dvor). Rozsudok Všeobecného súdu nezohľadňuje fakt, že v napadnutom rozhodnutí ECB úplne chýba vymedzenie konkrétne porušenie zo strany ECB.

3.    Nezohľadnenie vzťahu článku 4 ods. 3 rozhodnutia ECB 2004/258/ES1 (výnimka z transparentnosti: stanoviská k internému použitiu) k článku 4 ods. 2 tohto rozhodnutia (výnimka z transparentnosti: právna komunikácia). Všeobecný súd nezohľadnil povahu lex-specialis článku 4 ods. 2 vyššie uvedeného rozhodnutia s ohľadom na právne stanoviská a skutočnosť, že článok 4 ods. 3 tohto rozhodnutia sa neuplatňuje na abstraktné právne posudky.

4.    Napadnutý rozsudok celkovo nesprávne odmieta prevažne verejný záujem na zverejnení dokumentu v zmysle článku 4 ods. 3 uvedeného rozhodnutia.

Nárok na náhradu trov konania sa uplatňuje podľa článku 184 v spojení s článkom 137 a nasl. Rokovacieho poriadku Súdneho dvora.

____________

1 Rozhodnutie ECB zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (ECB/2004/3) (Ú. v. EÚ L 80, 2004, s. 42).