Language of document :

Pritožba, ki sta jo Fabio De Masi in Yanis Varoufakis vložila 30. aprila 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 12. marca 2019 v zadevi T-798/17, Fabio De Masi, Yanis Varoufakis/Evropska centralna banka (ECB)

(Zadeva C-342/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnika: Fabio De Masi, Yanis Varoufakis (zastopnik: Professor Dr. A. Fischer-Lescano, univerzitetni profesor)

Druga stranka v postopku: Evropska centralna banka

Predloga

Pritožnika Sodišču predlagata, naj:

1.    Sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-798/17 v celoti razveljavi in ugodi predlogu na prvi stopnji.

2.    Nasprotni stranki v postopku s pritožbo naj se v skladu s členom 184 Poslovnika Sodišča v povezavi s členom 137 in naslednjih tega poslovnika naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnika sta na prvi stopnji predlagala, naj se v skladu s členom 263, četrti odstavek, PDEU razglasi ničnost sklepa ECB z dne 16. oktobra 2017, s katerim jima je bil zavrnjen dostop do dokumenta z dne 23. aprila 2015, naslovljenega „Odgovori na vprašanja v zvezi z razlago člena 14.4 Protokola o Statutu ESCB in ECB“.

Pritožnika v utemeljitev prvega pritožbenega predloga navajata štiri pritožbene razloge:

Neupoštevanje, da načelo preglednosti izhaja iz primarne zakonodaje, in sicer iz člena 15(1) PDEU, 10(3) PEU in člena 298(1) PDEU ter člena 42 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. V izpodbijani sodbi naj ne bi bilo upoštevano, da merilo za kršitev zahteve po preglednosti ne izhaja zgolj iz sekundarne zakonodaje, temveč da je treba to sekundarno pravo v zvezi z zahtevo po preglednosti razlagati v skladu s primarno zakonodajo. Splošno sodišče naj bi s tem sodni nadzor v zvezi z zahtevo po preglednosti omejilo v nasprotju z načelom pravne države.

Neupoštevanje pomena obveznosti obrazložitve in meril, ki jih je v zvezi s tem razvilo Sodišče Evropske unije (SEU). V sodbi Splošnega sodišča naj ne bi bilo upoštevano, da v izpodbijanem sklepu ni nobene navedbe glede konkretnega vpliva na ECB.

Neupoštevanje razmerja med členom 4(3) Sklepa 2004/258/ES1 (izjema od načela preglednosti: mnenja za interno rabo) in členom 4(2) tega sklepa (izjema od načela preglednosti: pravno sporočilo). Splošno sodišče naj ne bi upoštevalo, da naj bi bil člen 4(2) zgoraj navedenega sklepa za pravna mnenja lex specialis in da naj se člen 4(3) tega sklepa za abstraktna pravna mnenja ne bi uporabil.

V izpodbijani sodbi naj bi bil v celoti neupravičeno zanikan obstoj prevladujočega javnega interesa za objavo dokumenta v smislu člena 4(3) zgoraj navedenega sklepa.

Pravica do povračila stroškov se uveljavlja v skladu s členom 184 Poslovnika Sodišča v povezavi s členom 137 in naslednjimi tega poslovnika.

____________

1     Sklep Evropske centralne banke z dne 4. marca 2004 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke (ECB/2004/3) (2004/258/ES) (UL 2004, L 80, str. 42).