Language of document :

Överklagande ingett den 30 april 2019 av Fabio De Masi och Yanis Varoufakis av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 12 mars 2019 i mål T-798/17, Fabio De Masi, Yanis Varoufakis mot Europeiska centralbanken

(Mål C-342/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Fabio De Masi, Yanis Varoufakis (ombud: Professor Dr. A. Fischer-Lescano, Universitätsprofessor)

Övrig part i målet: Europeiska centralbanken

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom i mål T-798/17 i sin helhet och bifalla talan i första instans,

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna enligt artikel 184 i förening med artikel 137 och följande artiklar i domstolens rättegångsregler.

Grunder och huvudargument

I första instans yrkade klagandena med stöd av artikel 263.4 FEUF ogiltigförklaring av ECB:s beslut av den 16 oktober 2017 om avslag på ansökan om tillgång till handlingen av den 23 april 2015 med rubriken ”Svar på frågor angående tolkningen av artikel 14.4 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken”.

Klagandena åberopar fyra grunder till stöd för sitt första yrkande:

Felaktig bedömning av den primärrättsliga grunden för principen om öppenhet i artikel 15.1 FEUF, artikel 10.3 FEU och artikel 298.1 FEUF samt artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I den överklagade domen beaktade inte tribunalen att grunden för ett krav på insyn inte endast härrör från sekundärrätten, utan att denna sekundärlagstiftning måste tolkas i överensstämmelse med primärlagstiftningen när det gäller kravet på insyn. Mot denna bakgrund har tribunalen underlåtit att göra en domstolskontroll med avseende på kravet på insyn, vilket strider mot rättsstatsprincipen.

Felaktig bedömning av vikten av motiveringsskyldigheten och de kriterier som utvecklats i detta avseende av Europeiska unionens domstol. Tribunalens dom har inte beaktat att det omtvistade beslutet från ECB helt saknar en beskrivning av den konkreta skadan för ECB.

Felaktig bedömning av förhållandet mellan artikel 4.3 i beslut 2004/258/EG1 (undantag för insyn: yttranden för internt bruk) och artikel 4.2 i det beslutet (undantag från insyn: juridisk rådgivning). Tribunalen har gjort en felaktig bedömning av lex specialis-karaktären av artikel 4.2 i ovannämnda beslut med avseende på juridiska yttranden och det faktum att artikel 4.3 i det beslutet inte är tillämpligt på ett abstrakt rättsligt yttrande.

I den överklagade domen i sin helhet fastslås felaktigt att det saknas ett övervägande allmänintresse av offentliggörandet av handlingen i den mening som avses i artikel 4.3 i ovannämnda beslut.

Kravet på ersättning för rättegångskostnader framställs i enlighet med artikel 184 i förening med artikel 137 och följande artiklar i domstolens rättegångsregler.

____________

1     Europeiska centralbankens beslut av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar  (ECB/2004/3) (EUT L 80, 2004, s. 42).