Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. decembrī Next design+produktion GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2018. gada 18. oktobra spriedumu lietā T-533/17 Next design+produktion GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

(Lieta C-819/18 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Next design+produktion GmbH (pārstāvji: M. Hirsch un M. Metzner, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Nanu–Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG

Tiesa (astotā palāta) ar 2019. gada 11. jūlija rīkojumu noraidīja apelācijas sūdzību un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________