Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 18 października 2018 r. w sprawie T-533/17, Next design+produktion GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 21 grudnia 2018 r. przez Next design+produktion GmbH

(Sprawa C-819/18 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnosząca odwołanie: Next design+produktion GmbH (przedstawiciele: M. Hirsch, Rechtsanwalt, M. Metzner, Rechtsanwältin)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG

Postanowieniem z dnia 11 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ósma izba) oddalił odwołanie i obciążył wnoszącą odwołanie kosztami postępowania.

____________