Language of document :

Överklagande ingett den 21 december 2018 av Next design+produktion GmbH av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 18 oktober 2018 i mål T-533/17, Next design+produktion GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

(Mål C-819/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Next design+produktion GmbH (ombud: advokaterna M. Hirsch och M. Metzner)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG

Europeiska unionens domstol (åttonde avdelningen) har i beslut av den 11 juli 2019 ogillat överklagandet och beslutat att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

____________