Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Specializiran nakazatelen syd (Bułgaria) w dniu 19 czerwca 2019 r. – postępowanie karne przeciwko QR

(Sprawa C-467/19)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Specializiran nakazatelen syd

Strony w postępowaniu głównym

QR

Pytanie prejudycjalne

Czy orzecznictwo dotyczące prawa krajowego odnoszącego się do zatwierdzenia przez sąd porozumienia zawartego między oskarżeniem a obroną – uzależniające zatwierdzenie tego porozumienia od zgody pozostałych oskarżonych, która jest niezbędna wyłącznie na sądowym etapie postępowania – jest zgodne z art. 7 ust. 4 dyrektywy [Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/3431 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym], art. 47 i 52 [Karty praw podstawowych Unii Europejskiej] oraz z zasadami równego traktowania i skuteczności[?]

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (Dz.U. 2016, L 65, s. 1).