Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 19 juni 2019 – brottmål mot QR

(Mål C-467/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

QR

Tolkningsfråga

Är en sådan rättspraxis som den som är aktuell, avseende den nationella lagen om en domstols godkännande av ett avtal om tillämpning av en nedsatt påföljd som ingåtts av åklagaren och försvaret, där det föreskrivs att övriga tilltalade ska lämna sitt samtycke som ett villkor för godkännande av ett sådant avtal och detta samtycke endast är nödvändigt under domstolsförfarandet, förenlig med artikel 7.4 i direktiv 2016/3431 , artiklarna 47 och 52 i stadgan samt principerna om effektivitet och likabehandling?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 2016, s. 1).