Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil de prud'hommes de Metz (Франция), постъпило на 18 юни 2019 г. — Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle/Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

(Дело C-463/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil de prud'hommes de Metz

Страни в главното производство

Ищец: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

Ответник: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

Друга страна: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

Преюдициален въпрос

Трябва ли Директива 2006/54/ЕО1 във връзка с членове 8 и 157 ДФЕС, общите принципи на правото на Съюза за равно третиране и забрана на всяка форма на дискриминация и членове 20, 21, параграф 1 и 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че изключва от материалния си обхват разпоредбите на член 46 от френския Convention collective nationale française des organismes de sécurité sociale (Национален колективен трудов договор на социалноосигурителните фондове), който предоставя правото на ползване на отпуск в размер на три месеца на половин заплата или на отпуск в размер на месец и половина на пълна заплата и на едногодишен неплатен отпуск след отпуск по майчинство единствено за служителките от женски пол на посочените фондове, които отглеждат сами децата си?

____________

1     Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 2006 г., стр. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 262).