Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil de prud’hommes de Metz (Prantsusmaa) 18. juunil 2019 – Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle versus Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

(kohtuasi C-463/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil de prud’hommes de Metz

Põhikohtuasja pooled

Avaldaja: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

Vastaspool: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

Teine menetlusosaline: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2006/54/EÜ1 – võttes arvesse ELTL artikleid 8 ja 157, Euroopa Liidu õiguses sätestatud võrdse kohtlemise ja diskrimineerimise välistamist käsitlevaid üldpõhimõtteid ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 20, artikli 21 punkti 1 ja artiklit 23 – tuleb tõlgendada nii, et sellega jäetakse direktiivi materiaalsest kohaldamisalast välja Prantsusmaa sotsiaalkaitseasutuste riikliku kollektiivlepingu artikli 46 sätted, mille kohaselt on nende asutuste naissoost töötajatel, kes kasvatavad ise oma last, õigus pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist saada kolme kuu pikkust osalise töötasuga või pooleteise kuu pikkust täistöötasuga puhkust ning ühe aasta pikkust palgata puhkust?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (ELT 2006, L 204, lk 23).