Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil de prud’hommes de Metz (Ranska) on esittänyt 18.6.2019 – Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle v. Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

(asia C-463/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil de prud’hommes de Metz

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

Vastaaja: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

Muu osapuoli: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiiviä 2006/54/EY1 luettuna yhdessä SEUT 8 ja SEUT 157 artiklan, yhdenvertaista kohtelua ja syrjintäkieltoa koskevien unionin oikeuden yleisten periaatteiden sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 artiklan, 21 artiklan 1 kohdan ja 23 artiklan kanssa tulkittava siten, että sen aineellisen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät Ranskan sosiaaliturvalaitosten valtakunnallisen työehtosopimuksen 46 kohdan määräykset, joiden mukaisesti näissä laitoksissa ainoastaan naispuolisilla työntekijöillä, jotka hoitavat itse lapsiaan, on oikeus äitiysloman jälkeen kolmen kuukauden vapaaseen puolella palkalla, puolentoista kuukauden vapaaseen täydellä palkalla tai vuoden palkattomaan vapaaseen?

____________

1 miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5.7.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY (EUVL 2006, L 204, s. 23).