Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. jūnijā iesniedza Conseil de prud'hommes de Metz (Francija) – Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle/Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

(Lieta C-463/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil de prud'hommes de Metz

Pamatlietas puses

Prasītāja: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

Atbildētāja: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

Persona, kas iestājusies lietā: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīva EK 2006-54 1 LESD 6. un 157. panta, Savienības vispārējo tiesību principu par vienlīdzīgu attieksmi un diskriminācijas aizliegumu, kā arī Savienības Pamattiesību hartas 20., 21.1. un 23. panta gaismā ir jāinterpretē tādējādi, ka tā no savas materiālās piemērošanas jomas izslēdz Francijas valsts sociālā nodrošinājuma iestāžu koplīguma 46. panta noteikumus, kas paredz minēto iestāžu sieviešu dzimuma darbiniecēm, kas audzina savus bērnus pašas, trīs mēnešu atvaļinājumu, kura laikā tiek izmaksāta puse algas, vai pusotra mēneša atvaļinājumu, kura laikā tiek izmaksāta pilna alga, un gadu ilgu bezalgas atvaļinājumu pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (OV 2006, L 204, 23. lpp.).