Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil de prud’hommes de Metz (Frankrijk) op 18 juni 2019 – Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle/Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

(Zaak C-463/19)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Conseil de prud’hommes de Metz

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

Verwerende partij: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

Andere partij: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

Prejudiciële vraag

Moet richtlijn 2006/54/EG1 , gelezen in het licht van de artikelen 8 en 157 VWEU, de algemene Unierechtelijke beginselen van gelijke behandeling en het verbod op discriminatie, en artikel 20, artikel 21, lid 1, en artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Unie, aldus worden uitgelegd dat artikel 46 van de Franse collectieve arbeidsovereenkomst voor socialezekerheidsorganen, op grond waarvan alleen aan de vrouwelijke werknemers van deze organen die zelf hun kinderen opvoeden na het zwangerschapsverlof een verlof van drie maanden met behoud van een half salaris of een verlof van anderhalve maand met behoud van het volledige salaris en een onbetaald verlof van een jaar wordt toegekend, niet onder de materiële werkingssfeer van deze richtlijn valt?

____________

1 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (PB 2006, L 204, blz. 23).