Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de prud’hommes de Metz (Francja) w dniu 18 czerwca 2019 r. – Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle / Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

(Sprawa C-463/19)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil de prud’hommes de Metz

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

Strona pozwana: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

Uczestnik postępowania: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

Pytania prejudycjalne

Czy dyrektywę 2006/54/WE1 w związku z art. 8 i 157 TFUE, ogólnymi zasadami prawa Unii, tj. równości traktowania i zakazem dyskryminacji oraz z art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 23 Karty praw podstawowych Unii, należy interpretować w ten sposób, że z jej zakresu przedmiotowego stosowania wyłączone są postanowienia art. 46 francuskiego krajowego układu zbiorowego instytucji zabezpieczenia społecznego, który przewiduje dla pracowników płci żeńskiej omawianych instytucji, samodzielnie wychowujących swoje dzieci, po urlopie macierzyńskim trzy miesiące urlopu, za który wypłaca się połowę wynagrodzenia, albo półtora miesiąca urlopu za pełnym wynagrodzeniem, albo roczny urlop bezpłatny?

____________

1 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. 2006, L 204, s. 23).