Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil de prudʼhommes de Metz (Francúzsko) 18. júna 2019 – Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle/Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

(vec C-463/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil de prudʼhommes de Metz

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

Žalovaná: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

Vedľajší účastník: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

Prejudiciálna otázka

Má sa smernica 2006/54/ES1 so zreteľom na články 8 a 157 ZFEÚ, všeobecné zásady práva Únie týkajúce sa rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie, a články 20, 21 ods. 1 a 23 Charty základných práv Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že zo svojej vecnej pôsobnosti vylučuje ustanovenia článku 46 francúzskej celoštátnej kolektívnej zmluvy zamestnancov orgánov sociálneho zabezpečenia, ktorý vyhradzuje zamestnankyniam uvedených orgánov, ktoré sa samy starajú o svoje deti, nárok po materskej dovolenke čerpať trojmesačnú dovolenku s platom v polovičnej výške, dovolenku v trvaní jeden a pol mesiaca s platom v plnej výške alebo dovolenku bez nároku na plat v trvaní jeden rok?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 2006, s. 23).