Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil de prud’hommes de Metz (Frankrike) den 18 juni 2019 – Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle mot Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

(Mål C-463/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil de prud’hommes de Metz

Parter i det nationella målet

Klagande: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

Motpart: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

Övrig part i målet: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

Tolkningsfråga

Ska direktiv 2006/54/EG1 , jämfört med artiklarna 8 och 157 FEUF, de allmänna unionsrättsliga principerna om likabehandling och förbud mot diskriminering, samt artiklarna 20, 21.1 och 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas så, att artikel 46 i det franska nationella kollektivavtalet för anställda vid socialförsäkringsmyndigheter – vari det föreskrivs att endast de kvinnliga arbetstagare vid dessa myndigheter som själva uppfostrar sina barn, efter mammaledighet, har rätt till ledighet om tre månader med halv lön eller ledighet om en och en halv månad med full lön, och obetald ledighet om ett år – inte omfattas av det materiella tillämpningsområdet för nämnda direktiv?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (EUT L 204, 2006, s. 23).