Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 21 listopada 2018 r. w sprawie T-339/17, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven, wniesione w dniu 17 stycznia 2019 r. przez Seven SpA

(Sprawa C-31/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Seven SpA (przedstawiciel: L. Trevisan, avvocato)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 r. Trybunał (siódma izba) odrzucił odwołanie jako niedopuszczalne.

____________