Language of document :

Преюдициално запитване от Kammergericht Berlin (Германия), постъпило на 26 юни 2019 г. — Наказателно производство срещу NJ

(Дело C-489/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Kammergericht Berlin

Страна в главното производство

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

срещу

NJ

Преюдициален въпрос

Пречка ли е обвързаността на прокуратурата от указания да издава валидно европейска заповед за арест1 и когато преди изпълнението на европейската заповед за арест това решение подлежи на пълен съдебен контрол?

____________

1     Вж. Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 3).