Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kammergericht Berlin (Tyskland) den 26. juni 2019 – Straffesag mod NJ

(Sag C-489/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Kammergericht Berlin

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Sagsøgt: NJ

Præjudicielt spørgsmål

Er en anklagemyndigheds afhængighed af instruktioner til hinder for, at den gyldigt kan udstede en europæisk arrestordre 1 , også i tilfælde, hvor denne afgørelse er underlagt en omfattende domstolsprøvelse forud for fuldbyrdelsen af den europæiske arrestordre?

____________

1     Rådets rammeafgørelse af 13.6.2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT 2002, L. 190, s. 1).