Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. jūnijā iesniedza Kammergericht Berlin (Vācija) – kriminālprocess pret NJ

(Lieta C-489/19 PPU)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Kammergericht Berlin

Pamata kriminālprocesa dalībnieki

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

pret

NJ

Prejudiciālais jautājums

Vai prokuratūras pienākums ievērot norādījumus ir šķērslis tam, lai tā efektīvi izsniegtu Eiropas apcietinājuma orderi 1 arī tad, ja pirms Eiropas apcietinājuma ordera izpildes šis lēmums ir visaptveroši jāpārbauda tiesā?

____________

1     Skat. Padomes Pamatlēmumu (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (2002/584/TI) (OV 2002, L 190, 1. lpp.)