Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Kammergericht Berlin (Duitsland) op 26 juni 2019 – Strafzaak tegen NJ

(Zaak C-489/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Kammergericht Berlin

Partijen in de strafzaak

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

tegen

NJ

Prejudiciële vraag

Tast het feit dat een openbaar ministerie aan instructies gebonden is de rechtsgeldigheid van een door dit openbaar ministerie uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel1 aan, ook wanneer deze beslissing vóór de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel aan een uitgebreide rechterlijke toetsing onderworpen is?

____________

1     Zie in dit verband het kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (PB 2002, L 190, blz. 1).