Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht Berlin (Nemecko) 26. júna 2019 – trestné konanie proti NJ

(vec C-489/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kammergericht Berlin

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

proti

NJ

Prejudiciálna otázka

Bráni viazanosť prokuratúry pokynmi účinnému vydaniu európskeho zatykača1 touto prokuratúrou aj vtedy, ak toto rozhodnutie podlieha rozsiahlemu súdnemu preskúmaniu pred vykonaním európskeho zatykača?

____________

1     Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34)