Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Satversmes tiesa (Lotyšsko) dne 11. června 2019 – B v. Latvijas Republikas Saeima

(Věc C-439/19)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Satversmes tiesa

Účastníci původního řízení

Žadatel: B

Orgán, který je autorem aktu, jehož ústavnost je posuzována: Latvijas Republikas Saeima

Předběžné otázky

Musí být pojem „zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření“, použitý v článku 10 nařízení č. 2016/6791 , vykládán v tom smyslu, že zahrnuje zpracování údajů týkajících se bodů uložených řidičům za dopravní přestupky, uvedené ve sporném ustanovení?

Nezávisle na odpovědi na první otázku může být nařízení č. 2016/679, zejména zásada „integrity a důvěrnosti“ vyjádřená v jeho čl. 5 odst. 1 písm. f), vykládáno v tom smyslu, že členským státům zakazuje stanovit, že údaje týkající se bodů uložených řidičům za dopravní přestupky jsou veřejně přístupné, a umožnit zpracování příslušných údajů spočívající v jejich sdělování?

Musí být body 50 a 154 odůvodnění, čl. 5 odst. 1 písm. b), článek 10 nařízení č. 2016/679 a čl. 1 odst. 2 písm. c quater) směrnice 2003/98/ES2 vykládány v tom smyslu, že jsou v rozporu s právní úpravou členského státu, která umožňuje předávání údajů týkajících se bodů uložených řidičům za dopravní přestupky pro účely jejich opakovaného použití?

V případě, že bude na některou z předchozích otázek odpovězeno kladně, musí být zásady přednosti práva Unie a právní jistoty vykládány v tom smyslu, že by bylo možno použít sporné ustanovení a zachovat jeho právní účinky až do nabytí právní moci konečného rozhodnutí, které přijme ústavní soud?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90).