Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Satversmes tiesa (Läti) 11. juunil 2019 – B versus Latvijas Republikas Saeima

(kohtuasi C-439/19)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Satversmes tiesa

Põhikohtuasja pooled

Taotleja: B

Organ, mille akti põhiseaduslikkust vaidlustatakse: Latvijas Republikas Saeima

Eelotsuse küsimused

Kas mõistet „süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegude või nendega seotud turvameetmetega seotud isikuandmete töötlemine“, mida kasutatakse määruse nr 2016/6791 artiklis 10, tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab liikluseeskirjade rikkumise eest sõidukijuhtidele määratud punktide alase teabe töötlemist, mis on ette nähtud vaidlusaluses õigusnormis?

Olenemata esimesele küsimusele antud vastusest, kas määruse nr 2016/679 sätteid, eriti selle artikli 5 lõike 1 punktis f sätestatud „terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse“ põhimõtet, võib tõlgendada nii, et see keelab liikmesriikidel sätestada, et teave liikluseeskirjade rikkumise eest sõidukijuhtidele määratud punktide kohta peab olema avalikult kättesaadav, ja lubada vastavaid andmeid nende teatamise teel töödelda?

Kas määruse nr 2016/679 põhjendusi 50 ja 154, artikli 5 lõike 1 punkti b ja artiklit 10 ning direktiivi 2003/98/EÜ2 artikli 1 lõike 2 punkti cc tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnorm, millega on lubatud teavet liikluseeskirjade rikkumise eest sõidukijuhtidele määratud punktide kohta edastada taaskasutamiseks?

Kas juhul, kui mõnele eelmistest küsimustest vastatakse jaatavalt, tuleb liidu õiguse esimuse põhimõtet ja õiguskindluse põhimõtet tõlgendada nii, et vaidlusalust õigusnormi võiks olla lubatud kohaldada ja säilitada selle õiguslikud tagajärjed, kuni lõplik otsus, mille teeb konstitutsioonikohus, jõustub?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 2016, L 119, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (ELT 2003, L 345, lk 90; ELT eriväljaanne 13/32, lk 701).