Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Satversmes tiesa (Latvia) on esittänyt 11.6.2019 – B v. Latvijas Republikas Saeima

(asia C-439/19)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Satversmes tiesa

Pääasian asianosaiset

Hakija: B

Elin, joka on tehnyt toimen, jonka perustuslainmukaisuus kiistetään: Latvijas Republikas Saeima (Latvian tasavallan parlamentti)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen 2016/6791 10 artiklassa käytettyä käsitettä ”rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyvien henkilötietojen käsittely“ tulkittava niin, että siihen sisältyy oikeusriidan kohteena olevassa säännössä säädetty kuljettajille liikennerikkomuksista määrättyihin pisteisiin liittyvien tietojen käsittely?

Riippumatta ensimmäiseen kysymykseen annettavasta vastauksesta, voidaanko asetusta N:o 2016/679, erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua periaatetta ”eheys ja luottamuksellisuus”, tulkita siten, että sillä kielletään jäsenvaltioita säätämästä, että kuljettajille liikennerikkomuksista määrättyihin pisteisiin liittyvät tiedot ovat yleisön saatavilla, ja sallitaan näiden tietojen käsittely ilmoittamalla ne?

Onko asetuksen N:o 2016/679 johdanto-osan 50 ja 154 perustelukappaletta, 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 10 artiklaa sekä direktiivin 2003/98/EY2 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan kolmatta seikkaa tulkittava siten, että niiden vastaista on sellainen jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa sallitaan kuljettajille liikennerikkomuksista määrättyihin pisteisiin liittyvien tietojen siirtäminen niiden uudelleenkäyttöä varten?

Onko siinä tapauksessa, että johonkin edellä esitettyyn kysymykseen vastataan myönteisesti, tulkittava unionin oikeuden ensisijaisuuden periaatetta ja oikeusvarmuuden periaatetta siten, että oikeusriidan kohteena olevaa sääntöä voidaan soveltaa ja pysyttää sen oikeusvaikutukset voimassa siihen asti kunnes Satversmes tiesan tekemä lopullinen päätös tulee lainvoimaiseksi?

____________

1 Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27.4.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL 2016, L 119, s. 1).

2 Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17.11.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY EUVL 2003, L 345, s. 90).