Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. lipnja 2019. uputio Satversmes tiesa (Latvija) – B protiv Latvijas Republikas Saeima

(predmet C-439/19)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Satversmes tiesa

Stranke glavnog postupka

Podnositelj zahtjeva pred sudom koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku: B

Tijelo koje je donijelo sporni akt: Latvijas Republikas Saeima

Prethodna pitanja

Treba li izraz „obrada osobnih podataka koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela ili povezane mjere sigurnosti” iz članka 10. Uredbe br. 2016/6791 tumačiti na način da podrazumijeva obradu informacija koje se odnose na bodove koji se dodjeljuju vozačima za prometne prekršaje, predviđenu u spornom pravilu?

Neovisno o odgovoru na prvo pitanje, mogu li se odredbe Uredbe br. 2016/679, osobito načelo „cjelovitosti i povjerljivosti” iz njezina članka 5. stavka 1. točke (f), tumačiti na način da se njima zabranjuje državama članicama da odrede da informacije koje se odnose na bodove koji se dodjeljuju vozačima za prometne prekršaje budu dostupne javnosti i da dopuste obradu odgovarajućih podataka njihovom objavom?

Treba li uvodne izjave 50. i 154., članak 5. stavak 1. točku (b) i članak 10. Uredbe 2016/679 te članak 1. stavak 2. točku (cc) Direktive 2003/98/EZ2 tumačiti na način da im se protivi propis države članice kojim se dopušta prenošenje informacija koje se odnose na bodove koji se dodjeljuju vozačima za prometne prekršaje za potrebe njihove ponovne uporabe?

U slučaju da je odgovor na neko od prethodnih pitanja potvrdan, treba li načelo nadređenosti prava Unije i načelo pravne sigurnosti tumačiti na način da bi se mogla dopustiti primjena spornog pravila i da bi se mogli zadržati njegovi pravni učinci do pravomoćnosti odluke koju će donijeti Satversmes tiesa?

____________

1 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL 2016., L 119, str. 1.)

2 Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL 2003., L 345, str. 90.) [neslužbeni prijevod]