Language of document :

A Satversmes tiesa (Lettország) által 2019. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B kontra Latvijas Republikas Saeima

(C-439/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Satversmes tiesa

Az alapeljárás felei

Felperes: B

Az alkotmányossági szempontból vitatott aktust elfogadó intézmény: Latvijas Republikas Saeima

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2016/679 rendelet1 10. cikkében használt, „a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésének” fogalmát, hogy az tartalmazza a vitatott szabályban előírt, a gépjárművezetőkkel szemben közlekedési jogsértésért kiszabott pontokra vonatkozó információ kezelését?

Az első kérdésre adandó választól függetlenül, értelmezhetők-e úgy a 2016/679 rendeletben foglalt rendelkezések, különösen az 5. cikke (1) bekezdésének f) pontjában kifejtett, az „integritás és bizalmas jelleg” elve, hogy az megtiltja a tagállamok számára annak előírását, hogy a gépjárművezetőkkel szemben közlekedési jogsértésért kiszabott pontokra vonatkozó információ nyilvánosan hozzáférhető legyen, és a vonatkozó adatok közléssel megvalósuló kezelésének lehetővé tételét?

Úgy kell-e értelmezni a 2016/679 rendelet (50) és (154) preambulumbekezdését, 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját és 10. cikkét, illetve a 2003/98/EK irányelv2 1. cikke (2) bekezdésének cc) pontját, hogy azokkal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely lehetővé teszi a gépjárművezetőkkel szemben közlekedési jogsértésért kiszabott pontokra vonatkozó információ további felhasználás céljából történő továbbítását?

Amennyiben valamelyik fenti kérdésre igenlő válasz adandó, úgy kell-e értelmezni az uniós jog elsőbbségének és a jogbiztonság elvét, hogy lehetővé tehető a vitatott szabály alkalmazhatósága és joghatásainak fenntarthatósága addig, amíg a Satversmes tiesa (alkotmánybíróság) által hozott végleges határozat jogerőre nem emelkedik?

____________

1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 314., 72. o.; HL 2018. L 127., 2. o.).

2 A közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 345., 90. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 32. kötet, 701. o.).