Language of document :

2019 m. birželio 11 d. Satversmes tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje B / Latvijas Republikas Saeima

(Byla C-439/19)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Satversmes tiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: B

Teisės aktą, kurio konstitucingumas ginčijamas, priėmęs organas: Latvijas Republikas Saeima (Latvijos Respublikos parlamentas)

Prejudiciniai klausimai

Ar Reglamento (ES)  2016/6791 10 straipsnyje vartojama sąvoka „asmens duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas tvarkymas“ turėtų būti aiškinama taip, kad ji apima informacijos apie vairuotojams skirtus baudos taškus už kelių eismo taisyklių pažeidimus tvarkymą, kaip numatyta aptariamoje nuostatoje?

Ar, nepaisant atsakymo į pirmąjį klausimą, Reglamento 2016/679, ypač jo 5 straipsnio 1 dalies f punkte įtvirtinto vientisumo ir konfidencialumo principo, nuostatos gali būti aiškinamos taip, kad pagal jas valstybėms narėms draudžiama numatyti, jog leidžiama viešai susipažinti su informacija apie vairuotojams skirtus baudos taškus už kelių eismo taisyklių pažeidimus, ir jog atitinkami duomenys gali būti tvarkomi juos atskleidžiant?

Ar Reglamento 2016/679 50 ir 154 konstatuojamąsias dalis, 5 straipsnio 1 dalies b punktą ir 10 straipsnį ir Direktyvos 2003/98/EB2 1 straipsnio 2 dalies cc punktą reikia aiškinti taip, kad pagal juos draudžiami valstybės narės teisės aktai, kuriais remiantis leidžiama tvarkyti informaciją apie vairuotojams skirtus baudos taškus už kelių eismo taisyklių pažeidimus pakartotinio naudojimo tikslais?

4.    Jei į kurį nors iš pirmiau pateiktų klausimų būtų atsakyta teigiamai, ar Sąjungos teisės viršenybės principas ir teisinio tikrumo principas turėtų būti aiškinami taip, kad ginčijama nuostata gali toliau turėti teisinį poveikį iki tol, kol Konstitucinio Teismo priimtas neskundžiamas sprendimas taps galutiniu?

____________

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016, p. 1).

2 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (OL L 345, 2003, p. 90; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 32 t., p. 701).