Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Satversmes tiesa (Łotwa) w dniu 11 czerwca 2019 r. – B / Latvijas Republikas Saeima

(Sprawa C-439/19)

Język postępowania: łotewski

Sąd odsyłający

Satversmes tiesa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: B.

Organ będący autorem aktu, którego zgodność z konstytucją jest kwestionowana: Latvijas Republikas Saeima

Pytania prejudycjalne

Czy pojęcie „przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa” użyte w art. 10 rozporządzenia nr 2016/6791 należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono przetwarzanie informacji dotyczących punktów otrzymanych przez kierowców za wykroczenia drogowe przewidziane w przepisie będącym przedmiotem postępowania?

Niezależnie od odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne, czy przepisy rozporządzenia nr 2016/679, w szczególności zasadę „integralności i poufności” określoną w jego art. 5 ust. 1 lit. f), można interpretować w ten sposób, że zakazują one państwom członkowskim stanowienia przepisów, zgodnie z którymi informacje dotyczące punktów otrzymanych przez kierowców za wykroczenia drogowe byłyby publicznie dostępne oraz umożliwiania przetwarzania odpowiednich danych poprzez ich ujawnienie?

Czy motywy 50 i 154, art. 5 ust. 1 lit. b) i art. 10 rozporządzenia nr 2016/679 i art. 1 ust. 2 lit. cc) dyrektywy 2003/98/WE2 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego umożliwiającemu przesłanie informacji dotyczących punktów otrzymanych przez kierowców za wykroczenia drogowe w celu ich ponownego wykorzystania?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań, czy zasadę pierwszeństwa prawa Unii i zasadę pewności prawa należy interpretować w ten sposób, że możliwe byłoby stosowanie przepisu będącego przedmiotem postępowania i zachowanie jego skutków prawnych do momentu uprawomocnienia się ostatecznego orzeczenia wydanego przez sąd konstytucyjny?

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2016, L 119, s. 1)

2 Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U. 2003, L 345, s. 90)