Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Satversmes tiesa (Lotyšsko) 11. júna 2019 – B/Latvijas Republikas Saeima

(vec C-439/19)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Satversmes tiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľ: B

Orgán, ktorý vydal akt, ktorého ústavnosť bola napadnutá: Latvijas Republikas Saeima

Prejudiciálne otázky

Má sa pojem „spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení“, použitý v článku 10 nariadenia č. 2016/6791 , vykladať v tom zmysle, že zahŕňa spracúvanie informácií týkajúcich sa bodov uložených vodičom za dopravné priestupky stanovené v spornom ustanovení?

Bez ohľadu na odpoveď na prvú otázku, možno ustanovenia nariadenia č. 2016/679, najmä zásadu „integrity a dôvernosti“ zakotvenú v článku 5 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia, vykladať v tom zmysle, že zakazujú členským štátom, aby stanovili, že informácie týkajúce sa bodov uložených vodičom za dopravné priestupky sú verejne dostupné, a umožnili spracúvanie príslušných údajov prostredníctvom ich poskytovania?

Majú sa odôvodnenia 50 a 154, článok 5 ods. 1 písm. b) a článok 10 nariadenia č. 2016/679, ako aj článok 1 ods. 2 písm. cc) smernice 2003/98/ES2 vykladať v tom zmysle, že im odporuje právna úprava členského štátu, ktorá dovoľuje prenos informácií týkajúcich sa bodov uložených vodičom za dopravné priestupky na účely ich opakovaného použitia?

V prípade, ak bude odpoveď na niektorú z predchádzajúcich otázok kladná, má sa zásada prednosti práva Únie a zásada právnej istoty vykladať v tom zmysle, že by mohlo byť prípustné uplatňovať sporné ustanovenie a zachovať jeho právne účinky až do nadobudnutia právoplatnosti konečného rozhodnutia, ktoré vydá Ústavný súd?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1).    

2 Smernica 2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, 2003, s. 90; Mim. vyd. 13/032, s. 701).