Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Satversmes tiesa (Latvija) 11. junija 2019 – B/Latvijas Republikas Saeima

(Zadeva C-439/19)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Satversmes tiesa

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnik: B

Organ, ki je storil ustavno sporno dejanje: Latvijas Republikas Saeima

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba pojem „obdelava osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški ali s tem povezanimi varnostnimi ukrepi“, uporabljen v členu 10 Uredbe 2016/6791 , razlagati tako, da zajema obdelavo informacij o točkah, izrečenih voznikom za prometne prekrške, navedeno v sporni določbi?

Ne glede na odgovor na prvo vprašanje, ali se lahko določbe Uredbe 2016/679, zlasti načelo „celovitosti in zaupnosti“, navedeno v členu 5(1)(f), razlagajo tako, da državam članicam prepovedujejo, da določijo, da so informacije o točkah, ki so bile izrečene voznikom za prometne prekrške, javno dostopne, in omogočijo obdelavo zadevnih podatkov z njihovo sporočitvijo?

Ali je treba uvodni izjavi 50 in 154, člen 5(1)(b), člen 10 Uredbe 2016/679 in člen 1(2)(cc) Direktive 2003/98/ES2 razlagati tako,da nasprotujejo zakonodaji države članice, ki dovoli posredovanje informacij o točkah, izrečenih voznikom za prometne prekrške, za njihovo ponovno uporabo?

Če je odgovor na katero od prejšnjih vprašanj pritrdilen, ali je treba načelo primarnosti prava Unije in načelo pravne varnosti razlagati tako, da bi bilo mogoče uporabiti sporne določbe in ohraniti njene pravne učinke do pravnomočnosti končne odločitve, ki jo bo sprejelo ustavno sodišče?

____________

1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL 2016, L 345, str. 90).

2 Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 32, str. 701).