Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Satversmes tiesa (Lettland) den 11 juni 2019 – B mot Latvijas Republikas Saeima

(Mål C-439/19)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Satversmes tiesa

Parter i det nationella målet

Sökande: B

Organ som antagit den rättsakt vars författningsenlighet ifrågasätts: Latvijas Republikas Saeima

Tolkningsfrågor

Ska uttrycket ”behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder” i artikel 10 i förordning nr 2016/6791 tolkas så att det innefattar sådan behandling av information om prickning av förare för trafikförseelser som föreskrivs i den omtvistade bestämmelsen?

Oberoende av svaret på den första frågan: Kan bestämmelserna i förordning nr 2016/679, bland annat principen om ”integritet och konfidentialitet” i artikel 5.1 f, tolkas så att de förbjuder medlemsstaterna att föreskriva att information om prickning av förare för trafikförseelser ska vara tillgänglig för allmänheten och att tillåta att uppgifter om detta behandlas genom att lämnas ut?

Ska skälen 50 och 154, artiklarna 5.1 b och 10 i förordning nr 2016/679 och artikel 1.2 cc i direktiv 2003/98/EG2 tolkas så att de utgör hinder för en lagstiftning i en medlemsstat som tillåter att information om prickning av förare för trafikförseelser överförs för att vidareutnyttjas?

För det fallet att någon av de föregående frågorna ska besvaras jakande: Ska principen om unionsrättens företräde och rättssäkerhetsprincipen tolkas så att det skulle kunna vara tillåtet att tillämpa den omtvistade bestämmelsen och låta dess rättsverkningar bestå fram till dess att Författningsdomstolens slutliga beslut vinner laga kraft?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 2016, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 345, 2003, s. 90).