Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy w Opatowie (Puola) on esittänyt 8.3.2019 – BW Sp. z o.o. w B. v. D.R.

(Asia C-222/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy w Opatowie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: BW Sp. z o.o. w B.

Vastaaja: D.R.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY1 säännöksiä ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohtaa sekä kuluttajansuojaa ja sopimuspuolten välistä tasapainoa koskevia unionin oikeusperiaatteita tulkittava siten, että edellä mainitut säännökset ja periaatteet ovat esteenä sille, että kansalliseen lainsäädäntöön sisällytetään sellainen ’muiden luotosta aiheutuvien kustannusten kuin korkokulujen enimmäismäärää’ koskeva järjestelmä ja matemaattinen kaava näiden kustannusten määrän laskemiseksi, josta säädetään kulutusluotoista 12.5.2011 annetun lain (Ustawa o kredycie konsumenckim; Dz.U. 2018.993) 5 §:n 6 a momentissa luettuna yhdessä 36 a §:n kanssa ja jonka mukaan myös elinkeinonharjoittajan liiketoiminnasta aiheutuneet kulut voidaan sisällyttää kuluttajalta perittäviin luottosopimukseen perustuviin kuluihin (luoton kokonaiskustannuksiin)?

____________

1 EYVL 1993, L 95, s. 29.