Language of document :

A Sąd Rejonowy w Opatowie (Lengyelország) által 2019. március 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BW Sp. z o.o. w B. kontra D. R.

(C-222/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy w Opatowie

Az alapeljárás felei

Felperes: BW Sp. z o.o. w B.

Alperes: D. R.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv1 rendelkezéseit, különösen az irányelv 3. cikkének (1) bekezdését, valamint az uniós jognak a fogyasztók védelmével és a szerződéses egyensúllyal kapcsolatos alapelveit, hogy a hivatkozott rendelkezésekkel és elvekkel ellentétes a „hitel maximális, nem kamatjellegű költségei” intézményének, valamint a szerződés e költségei összegének kiszámítására vonatkozó – az ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (a fogyasztói hitelről szóló, 2011. május 12-i törvény) (egységes szerkezetbe foglalt változat: Dz.U. 2018.993) 36a. cikkével összhangban értelmezett 5. cikkének 6a) pontjában előírt – matematikai képlet nemzeti jogrendbe történő bevezetése, amely jogi megoldások lehetővé teszik, hogy a vállalkozó által folytatott gazdasági tevékenység költségeit beleszámítsák a fogyasztó által viselt, hitelmegállapodással kapcsolatos költségekbe (hitel teljes költsége)?

____________

1 HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.