Language of document :

2019 m. kovo 8 d. Sąd Rejonowy w Opatowie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BW Sp. z o.o. w B. / D.R.

(Byla C-222/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy w Opatowie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: BW Sp. z o.o. w B.

Atsakovas: D.R.

Prejudicinis klausimas

Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB1 dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais nuostatos, ypač jos 3 straipsnio 1 dalis, ir Sąjungos teisės principai, susiję su vartotojų apsauga ir sutarties šalių pusiausvyra, turi būti aiškinami taip, kad pagal šias nuostatas ir principus neleidžiama nacionalinėje teisėje įtvirtinti „didžiausios ne su palūkanomis susijusių kredito išlaidų sumos“ instituto ir matematinės formulės, pagal kurią apskaičiuojamos tokios išlaidos, kaip numatyta Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (2011 m. gegužės 12 d. Vartojimo kredito įstatymas, Dz. U., 2018.993) 5 straipsnio 6a punkte ir 36a straipsnyje, pagal kuriuos į vartotojo patiriamas su kredito sutartimi susijusias išlaidas (bendrą kredito kainą) leidžiama įtraukti ir verslo veiklos, kurią vykdo verslininkas, išlaidas?

____________

1 OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.