Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. martā iesniedza Sąd Rejonowy w Opatowie (Polija) – BW Sp. z o.o. w B./D.R.

(Lieta C-222/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy w Opatowie

Pamatlietas puses

Prasītāja: BW Sp. z o.o. w B.

Atbildētājs: D.R.

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Direktīvas 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 1 normas, jo īpaši Direktīvas 3. panta 1. punkts, kā arī Eiropas Savienības tiesību principi, kas attiecas uz patērētāja aizsardzību un līgumisko līdzsvaru, ir jāinterpretē tādējādi, ka minētās tiesību normām un principiem ir pretrunā tas, ka valsts tiesību sistēmā tiek ieviesta 2011. gada 12. maija likuma ustawa o kredycie konsumenckim [Patēriņa kredīta likums] 5. panta 6.a punktā, skatītā kopā ar 36.a pantu, paredzētā “ar procentiem nesaistīto kredīta izmaksu maksimālā summa” un šo izmaksu aprēķināšanas matemātiskā formula, ņemot vērā, ka minētie tiesību akti ļauj pieskatīt kredītlīguma izmaksām (proti, kopējām kredīta izmaksām), kuras ir jāmaksā patērētājam, arī izmaksas, kas ir saistītas ar komersanta uzņēmējdarbību?

____________

1 OV 1993, L 95, 29. lpp.