Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Opatowie (Poľsko) 8. marca 2019 – BW Sp. z o.o. so sídlom v B./D. R.

(vec C-222/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy w Opatowie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: BW Sp. z o.o. so sídlom v B.

Žalovaný: D. R.

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách1 , najmä článok 3 ods. 1 tejto smernice, ako aj zásady práva Únie týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a rovnováhy medzi zmluvnými stranami vykladať v tom zmysle, že uvedené ustanovenia a zásady bránia tomu, aby sa do vnútroštátneho právneho poriadku zahrnul právny inštitút „maximálnej výšky nákladov spojených s úverom odlišných od úrokov“ a matematického vzorca pre výpočet výšky týchto nákladov podľa článku 5 bodu 6a v spojení s článkom 36a ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (zákon z 12. mája 2011 o spotrebiteľskom úvere, Dz.U.2018.993), ktoré umožňujú k nákladom spojeným so zmluvou o úvere, ktoré je povinný znášať spotrebiteľ (celkové náklady úveru), pripočítať aj náklady na hospodársku činnosť podnikateľa?

____________

1 Ú. v. ES, L95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288