Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy w Opatowie (Polen) den 8 mars 2019 – BW Sp. z o.o. w B. mot D.R.

(Mål C-222/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy w Opatowie

Parter i det nationella målet

Kärande: BW Sp. z o.o. w B.

Svarande: D.R.

Tolkningsfrågan

Ska bestämmelserna i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal1 , särskilt artikel 3.1 i detta direktiv, och de unionsrättsliga principer som rör konsumentskyddet och balansen mellan de avtalsslutande parterna tolkas på så sätt att de anförda bestämmelserna och principerna utgör hinder för införande i den nationella rättsordningen av rättsinstitutet ”maximibelopp för andra kreditkostnader än ränta” och för den matematiska formel som används för att beräkna dessa kostnader enligt artikel 5 led 6a jämförd med artikel 36a i Ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018.993, konsoliderad version) (konsumentkreditlagen av den 12 maj 2011), enligt vilken även kostnaderna för näringsidkarens ekonomiska verksamhet ska räknas in i de kostnader i samband med kreditavtal som konsumenten ska betala (den sammanlagda kreditkostnaden)?

____________

1 EGT L 95, 1993, s. 29.