Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2019. gada 24. jūnija spriedums – Eiropas Komisija/Polijas Republika

(Lieta C-619/18) 1

(Valsts pienākumu neizpilde – LES 19. panta 1. punkta otrā daļa – Tiesiskums – Efektīva tiesiskā aizsardzība jomās, uz kurām attiecas Savienības tiesības – Tiesnešu neatceļamības un neatkarības principi – Pensionēšanās vecuma samazināšana Augstākās tiesas tiesnešiem – Piemērošana tiesnešiem, kuri pilda amata pienākumus – Iespēja turpināt pildīt amata pienākumus pēc šā vecuma ar nosacījumu, ka ir saņemta atļauja, ko piešķir ar Republikas prezidenta diskrecionāru lēmumu)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: K. Banks, H. Krämer un S. L. Kalėda)

Atbildētāja: Polijas Republika (pārstāvji: B. Majczyna, K. Majcher un S. Żyrek)

Rezolutīvā daļa

Pirmkārt, paredzot pasākuma, ko veido pensionēšanās vecuma Sąd Najwyższy (Augstākā tiesa, Polija) tiesnešiem samazināšana, piemērošanu tiesnešiem, kuri pilda amata pienākumus un kuri minētajā tiesā iecelti pirms 2018. gada 3. aprīļa, un, otrkārt, piešķirot Polijas Republikas prezidentam diskrecionāras pilnvaras pagarināt šīs pašas tiesas tiesnešu amata pienākumu pildīšanas termiņu pēc no jauna noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas, Polijas Republika nav izpildījusi LES 19. panta 1. punkta otrajā daļā paredzētos pienākumus.

Polijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Ungārija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 OV C 427, 26.11.2018.