Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 24. júna 2019 – Európska komisia/Poľská republika

(vec C-619/18)1

(Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Právny štát – Účinná súdna ochrana v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie – Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov – Zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu – Uplatnenie na sudcov vo funkcii – Možnosť ďalej vykonávať funkciu sudcu po dovŕšení dôchodkového veku viazaná na získanie povolenia, ktoré patrí do diskrečnej právomoci prezidenta republiky)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: K. Banks, H. Krämer a S. L. Kalėda, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, K. Majcher a S. Żyrek, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

Poľská republika si tým, že stanovila uplatnenie opatrenia na zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Sąd Najwyższy (Najvyšší súd, Poľsko) na sudcov aktívne vykonávajúcich svoju funkciu, ktorí boli na tento súd vymenovaní pred 3. aprílom 2018, ako aj tým, že predĺženie aktívneho výkonu funkcie sudcov uvedeného súdu po dovŕšení novo upraveného dôchodkového veku zverila do diskrečnej právomoci prezidenta republiky, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 19 ods. 1 druhého pododseku ZEÚ.

Poľská republika je povinná nahradiť trovy konania.

Maďarsko znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 427, 26.11.2018.