Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 juni 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(C-619/18)1

(Fördragsbrott – Artikel 19.1 andra stycket FEU – Rättsstatsprincipen – Effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten – Principerna om domares oavsättlighet och oavhängighet – Sänkning av pensionsåldern för domare vid Högsta domstolen – Tillämpning av den sänkta pensionsåldern på domare i tjänst – Möjlighet att fortsätta tjänstgöringen som domare efter uppnådd pensionsålder under förutsättning att Republiken Polens president lämnar sitt samtycke, varvid presidenten kan göra detta efter eget skön)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: K. Banks, H. Krämer och S. L. Kalėda)

Svarande: Republiken Polen (ombud: B. Majczyna, K. Majcher och S. Żyrek)

Domslut

Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 19.1 andra stycket FEU, genom att föreskriva att den sänkta pensionsåldern för domare vid Sąd Najwyższy (Högsta domstolen, Polen) ska tillämpas på domare i tjänst vilka tillsatts vid nämnda domstol före den 3 april 2018, samt genom att ge Republiken Polens president rätt att efter eget skön förlänga förordnandet för domare vid Sąd Najwyższy efter att den nyligen fastställda pensionsåldern uppnåtts.

Republiken Polen ska ersätta rättegångskostnaderna.

Ungern ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 427, 26.11.2018.