Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 22 listopada 2018 r. w sprawie T-356/17, Daico International/EUIPO – American Franchise Marketing, wniesione w dniu 21 stycznia 2019 r. przez Daico International BV

(Sprawa C-36/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Daico International BV (przedstawiciel: M.F.J. Haak, advocaat)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (siódma izba) uznał, że odwołanie jest niedopuszczalne.

____________