Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Полша), постъпило на 15 май 2019 г. — Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny със седалище Варшава

(Дело C-383/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Страни в главното производство

Ищец: Powiat Ostrowski

Ответник: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny със седалище Варшава

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 3 от Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката Гражданска отговорност при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка1 да се тълкува в смисъл, че задължението за сключване на договор за застраховка „Гражданска отговорност“ във връзка с използването на моторни превозни средства включва и положения, при които орган за местно самоуправление — окръг — придобива по силата на съдебен акт право на собственост върху превозно средство, което е негодно за движение, намира се в частен имот, а именно охраняем паркинг извън обществената пътна мрежа, и по решение на неговия собственик предстои да бъде унищожено?

Или тази разпоредба трябва да се тълкува в смисъл, че при тези обстоятелства органът за местно самоуправление в качеството на собственик на превозното средство няма задължение да сключи застраховка, без да се засяга отговорността, която се поема от Фонда по отношение на трети увредени лица?

____________

1 ОВ L 263, 2009 г., стр. 11.