Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Polen) op 15 mei 2019 – Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

(Zaak C-383/19)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Powiat Ostrowski

Verwerende partij: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, gevestigd te Warschau

Prejudiciële vragen

Moet artikel 3 van richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid1 aldus worden uitgelegd dat de verplichting tot het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering in verband met de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen ook geldt in situaties waarin een lokale overheid – de powiat (district) – op grond van een rechterlijke beslissing het eigendomsrecht heeft verworven van een voertuig dat niet geschikt is voor de weg, dat zich bevindt op een privéterrein dat is ingericht als bewaakt parkeerterrein buiten de openbare weg en dat als gevolg van een beslissing van de eigenaar ervan bestemd is voor vernietiging?

Of moet het aldus worden uitgelegd dat de lokale overheid die de eigenaar van het voertuig is, in dergelijke omstandigheden niet verplicht is om een verzekering af te sluiten, onverminderd de aansprakelijkheid jegens derden van de Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

____________

1 PB 2009, L 263, blz. 11.