Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Polen) den 15 maj 2019 – Powiat Ostrowski mot Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Warszawa, Polen)

(Mål C-383/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Parter i det nationella målet

Sökande: Powiat Ostrowski

Svarande: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Warszawa, Polen)

Tolkningsfrågor

Ska artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet1 tolkas så, att skyldigheten att teckna ansvarsförsäkring för motorfordon även omfattar en sådan situation där den regionala självstyrande enheten, distriktet, till följd av ett domstolsbeslut har förvärvat äganderätten till ett fordon som inte kan startas, befinner sig på privat mark i form av en övervakad parkering utanför allmän väg och, till följd av ägarens beslut, är avsett att skrotas?

Ska denna bestämmelse även tolkas så, att den regionala självstyrande enheten i egenskap av ägare till fordonet under sådana omständigheter inte har försäkringsplikt, utan att detta påverkar det ansvar som fonden bär gentemot tredje man som har lidit skada?

____________

1 EUT L 263, 2009, s.11.