Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. aprīlī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spānija) – R.C.C./M.O.L.

(Lieta C-314/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: R.C.C.

Otra puse apelācijas tiesvedībā: M.O.L.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2001/23/EK (2001. gada 12. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā 1 1. panta 1. punkta a) apakšpunkts un līdz ar to direktīvas saturs ir piemērojams gadījumam, kurā notāra amata vietas aizpildītājs - kas ir valsts amatpersona, taču ar saviem darbiniekiem atrodas privātās darba tiesiskajās attiecībās, kuras reglamentē vispārējais darba tiesiskais regulējums un nozares darba koplīgums – šajā amata vietā nomaina tajā agrāk strādājušo un darbību izbeigušo notāru, pārņemot viņa notariālo grāmatu un lietu kopumu un turpinot praktizēt tajā pašā prakses vietā ar to pašu materiāltehnisko aprīkojumu, ka arī pārņemot darbiniekus, kas bija darba tiesiskajās attiecībās ar šajā amata vietā agrāk strādājušo notāru?

____________

1     OV 2001, L 82, 16. lpp.