Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hiszpania) w dniu 16 kwietniA 2019 R. – R.C.C. / M.O.L.

(Sprawa C-314/19)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: R.C.C..

Strona pozwana: M.O.L.

Pytania prejudycjalne

Czy art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów1 , a tym samym treść tej dyrektywy ma zastosowanie do sytuacji, w której właściciel kancelarii notarialnej, urzędnik publiczny, który jest jednocześnie prywatnym przedsiębiorcą zatrudniającym u siebie pracowników, przy czym jego status pracodawcy regulują ogólne przepisy prawa pracy oraz branżowy układ zbiorowy, przejmuje urząd poprzedniego ustępującego właściciela kancelarii notarialnej, przejmując jego repertorium, kontynuuje prowadzenie działalności w tym samym miejscu pracy, z tym samym wyposażeniem majątkowym i przejmuje pracowników, których zatrudniał poprzedni notariusz prowadzący tę kancelarię?

____________

1 Dz.U. 2001, L 82, s. 16.