Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul București (Rumunsko) 22. mája 2019 – AX/Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice

(vec C-397/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul București

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: AX

Žalovaný: Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice

Prejudiciálne otázky

Má sa mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania (MSO) zriadený rozhodnutím Komisie 2006/928/ES z 13. decembra 20061 považovať za akt prijatý inštitúciou Únie v zmysle článku 267 ZFEÚ, ktorý môže byť predmetom výkladu zo strany Súdneho dvora Európskej únie?

Je mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania (MSO) zriadený rozhodnutím Komisie 2006/928/ES z 13. decembra 2006 neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii, podpísanej Rumunskom v Luxemburgu 25. apríla 2005, a má sa vykladať a uplatňovať s ohľadom na ustanovenia tejto zmluvy? Sú požiadavky uvedené v správach vypracovaných v rámci uvedeného mechanizmu pre Rumunsko záväzné a, v prípade kladnej odpovede, je vnútroštátny súd, ktorý je v rámci svojich právomocí zodpovedný za uplatňovanie ustanovení práva Únie, povinný zabezpečiť uplatňovanie takýchto pravidiel, s tým, že ak je to potrebné, z úradnej povinnosti odmietne uplatniť ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré sú v rozpore s požiadavkami formulovanými v správach vypracovaných v súlade s predmetným mechanizmom?

Má sa článok 2 v spojení s článkom 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii vykladať v tom zmysle, že povinnosť Rumunska dodržiavať požiadavky stanovené v správach vypracovaných v rámci mechanizmu na zaistenie spolupráce a overovania (MSO) zriadeného rozhodnutím Komisie 2006/928/ES z 13. decembra 2006, predstavuje povinnosť členského štátu dodržiavať zásady právneho štátu?

Bráni článok 2 v spojení s článkom 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, najmä povinnosť rešpektovať hodnoty právneho štátu, vnútroštátnej právnej úprave, akú predstavuje článok 96 ods. 3 písm. a) zákona č. 303/2004 o postavení sudcov a prokurátorov, ktorá stručne a abstraktne vymedzuje nesprávny úradný postup justičného orgánu ako procesné úkony vykonané v zjavnom rozpore s pravidlami hmotného a procesného práva, pričom však nešpecifikuje charakter porušených ustanovení právnych predpisov, rozsah vecnej a časovej pôsobnosti týchto ustanovení v súdnom konaní, podmienky, lehotu a postupy týkajúce sa konštatovania porušenia dotknutých ustanovení právnych predpisov ani orgán príslušný na preskúmanie porušenia predmetných ustanovení, čím sa vytvára možnosť vyvíjať na sudcov a prokurátorov nepriamy tlak?

Bráni článok 2 v spojení s článkom 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, najmä povinnosť rešpektovať hodnoty právneho štátu, vnútroštátnej právnej úprave, akú predstavuje článok 96 ods. 3 písm. b) zákona č. 303/2004 o postavení sudcov a prokurátorov, ktorá vymedzuje nesprávny úradný postup justičného orgánu ako vyhlásenie konečného rozsudku, ktorý je v zjavnom rozpore so zákonom, alebo odporuje skutkovému stavu vyplývajúcemu z dôkazov vykonaných v danom konaní, pričom však neuvádza postup na preskúmanie uvedeného rozporu, ani konkrétne nevymedzuje význam takéhoto rozporu súdneho rozhodnutia vo vzťahu k uplatniteľným ustanoveniam právnych predpisov a ku skutkovému stavu, s tým dôsledkom, že sa vytvára možnosť brániť justičnému orgánu (sudcovi a prokurátorovi) vo výklade zákonov a dôkazov?

Bráni článok 2 v spojení s článkom 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, najmä povinnosť rešpektovať hodnoty právneho štátu, vnútroštátnej právnej úprave, akú predstavuje článok 96 ods. 3 zákona č. 303/2004 o postavení sudcov a prokurátorov, v súlade s ktorou sa hmotná občianskoprávna zodpovednosť justičného orgánu (sudcu alebo prokurátora) voči štátu určuje výlučne po posúdení štátu, a prípadne na základe poradnej správy príslušnej inšpekcie, vo veci úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti sudcu alebo prokurátora pri vykonaní vecne nesprávneho úradného postupu, pričom však dotknutý sudca alebo prokurátor nemôže plne uplatniť svoje práva na obranu, s tým dôsledkom, že sa vytvára možnosť svojvoľne začať a dokončiť konanie o určenie hmotnej zodpovednosti sudcu alebo prokurátora voči štátu?

Bráni článok 2 Zmluvy o Európskej únii, najmä povinnosť rešpektovať hodnoty právneho štátu, vnútroštátnej právnej úprave, akú predstavuje článok 539 ods. 2 posledná veta v spojení s článkom 541 ods. 2 a 3 trestného poriadku, ktorá obvinenému/obžalovanému v prípade jeho oslobodenia spod obžaloby priznáva, bez stanovenia lehoty a implicitne, mimoriadny opravný prostriedok sui generis proti právoplatnému súdnemu rozhodnutiu o zákonnosti väzby, pričom ak sa nezákonnosť väzby nekonštatovala v rozsudku vyhlásenom v trestnom konaní, tento opravný prostriedok prejednáva výlučne občianskoprávny súd, a to v rozpore so zásadami predvídateľnosti a dostupnosti právnych predpisov, špecializácie sudcov a právnej istoty?

____________

1 Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Rumunsku na účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii (Ú. v. EÚ L 354, 2006, s. 56).