Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 8. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bucureşti – Rumunsko) – SC Mitliv Exim SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(vec C-9/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Nedostatočné spresnenie skutkového a právneho rámca sporu vo veci samej a dôvodov nevyhnutnosti odpovede na prejudiciálnu otázku – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Bucureşti

Účastníci konania

Žalobkyňa: SC Mitliv Exim SRL

Žalovaní: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Výrok

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bucureşti (Vyšší súd Bukurešť, Rumunsko) rozhodnutím z 8. júna 2018, je zjavne neprípustný.

____________

1 Ú. v. EÚ C 131, 8.4.2019.