Language of document :

Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 8 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Bucureşti - Rumänien) – SC Mitliv Exim SRL mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Mål C-9/19)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 53.2 och 94 i domstolens rättegångsregler – Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i det nationella målet och om skälen till varför det är nödvändigt att besvara tolkningsfrågan – Uppenbart att begäran ska avvisas)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Bucureşti

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SC Mitliv Exim SRL

Motpart: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Avgörande

Den begäran om förhandsavgörande som framställts av Tribunalul Bucureşti (Förstainstansdomstolen i Bukarest, Rumänien) genom beslut av den 8 juni 2018 avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan tas upp till prövning.

____________

(1 ) EUT C 131, 8.4.2019.